bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.wss2.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: szpital@wss2.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016 r.


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
  • Nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę;
  • Nie obecny jest link „przejdź do treści”;
  • Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu;

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Do końca 2024 roku strona internetowa BIP zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dostępność architektoniczna

Jednostki organizacyjne WSzS Nr 2 zlokalizowane są w dwóch kompleksach budynków znajdującym się w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 i Krasickiego 21.
WSzS Nr 2 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Wejście główne do szpitala wyposażone jest w drzwi przesuwne, pozostałe wejścia częściowo dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku szpitala znajdują się windy dla pacjentów
  • WSzS Nr 2 posiada miejsca parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.
  • Placówka posiada gabinety częściowo wyposażone w elementy wykończenia i umeblowania gwarantujące dostępność dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku szpitala znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne częściowo dostosowane są dla osób o szczególnych potrzebach.


Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 15.03.2024
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 09.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 120