bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.02.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie ogloszenia

Konkursy na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

 1. w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 2. w Oddziale Neurologii - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 3. w Poradni Neurologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
 4. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
 5. w Stacji Dializ - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 6. konsultacje otolaryngologiczne,
 7. wykonywanie zabiegów tracheostomii,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.06.2024 r. i nie dłużej niż 31.05.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 29.03.2024 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 02.04.2024 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie Nr 27/2024 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
2. w Poradni Urologicznej - procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia
3. w Poradni Ginekologicznej - procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4. w Izbie Przyjęć - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.05.2024 r. i nie dłużej niż 30.04.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 29.02.2024 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 01.03.2024 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
 2. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
 3. w Stacji Dializ – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
 4. w Oddziale Kardiologii – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie, konsultacje kardiologiczne pacjentów szpitala,
 5. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
 6. w Poradni Kardiologicznej – procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 7. w Pracowni Hemodynamiki – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie oraz wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki:
  • koronarografie,
  • przezskórne interwencje wieńcowe (PCI),
  • założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
  • założenie elektrody ednokawitarnej,
  • zabiegi perikardiocentezy,
  • ultrasonografie wewnątrzwieńcowej (IVUS)
  • oceny czynnościowej zwężenia tętnicy wieńcowej (FFR, dFR, RFR)
 8. Wykonywanie procedur w Pracowni Elektrofizjologii:
  • Implantacje/ wymiana kardiostymulatora serca,
  • Implantacja/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego.
  • Implantacje/ wymiana urządzenia resynchronizującego serce (CRT-P, CFRT-D)
 9. w Oddziale Pediatrycznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
 10. w Izbie Przyjęć – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
 11. Znieczulanie do badań kolonoskopowych,
 12. Konsultacje psychiatryczne pacjentów szpitala,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2024 r. i nie dłużej niż 31.03.2025 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 26.01.2024 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 29.01.2024 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie Nr 7/2024 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. w Oddziale Neonatologicznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 3. w Oddziale Neurologii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2024 r. i nie dłużej niż 28.02.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15.12.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18.12.2023 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie Nr 188/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. w Oddziale Neurologii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 3. w Poradni Otolaryngologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
 4. w Poradni Medycyny Pracy,
 5. w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.02.2024 r. i nie dłużej niż 31.01.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 08.12.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 11.12.2023 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie Nr 187/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

 1. Pielęgniarstwa w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 08.12.2023 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 08.12.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.01.2024 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie Nr 186/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

   1. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologii (640 h miesięcznie)
   2. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć,
   3. Pielęgniarstwa w Bloku Operacyjnym,
   4. Pielęgniarstwa w sali zabiegowo-endoskopowej zlokalizowanej przy Oddziale Urologii i      Onkologii Urologicznej,

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2024 r.
do 31.12.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23.11.2023 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 23.11.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 16.12.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie Nr 167/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

 1. w Oddziale Neurologii - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 3. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium Chirurgiczne - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 4. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 5. w Oddziale Kardiologicznym - konsultacje kardiochirurgiczne,
 6. w Poradni Kardiologiczne (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultacje specjalistyczne, badania UKG).
 7. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 8. w Zakładzie Opieki Długoterminowej wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 9. w Stacji Dializ - zakładanie dostępu cewnika naczyniowego oraz permanentnego do hemodializ

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2024 r. i nie dłużej niż 31.12.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 03.11.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 06.11.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 139/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

 1. W Oddziale Chirurgicznym Ogólnym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.12.2023 r. i nie dłużej niż 30.11.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 14.09.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 15.09.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 122/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

 1. W Oddziale Pediatrycznym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 2. W Oddziale Rehabilitacji - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 3. W Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 4. W Oddziale Okulistyki:

           a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),                   b) iniekcje doszklistkowe w programie lekowym,

 1. W Oddziale Neurochirurgii:

           a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
           b) pozostawanie poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do                 udzielania świadczeń zdrowotnych,
           c) procedura neuromonitoringu,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.11.2023 r. i nie dłużej niż 31.10.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 31.08.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 01.09.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 109/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
2. W Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
3. W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2023 r. i nie dłużej niż 30.09.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 24.07.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25.07.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 92/2023

Szczegółowe warunki konkursu ofert


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. W Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
2. w Oddziale Pediatrycznym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
3. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:
  a) pozostawanie poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
  b) wykonanie angiografii diagnostycznej,
  c) wykonanie embolizacji obwodowej,
  d) wykonanie embolizacji w OUN,
4. w Oddziale Kardiologii - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
5. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
6. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (świadczenia zdrowotne udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia) oraz porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.
7. w Poradni Gastroenterologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
8. w Poradni Chorób Piersi (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.08.2023 r. i nie dłużej niż 31.07.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12.06.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.06.2023 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie nr 73/2023

Szczegółowe Warunki Konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2023 r.
do 30.06.2026 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 02.06.2023 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 02.06.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 23.06.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie nr 70/2023

Szczegółowe Warunki Konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:


  1. w Pracowni Hemodynamiki - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
  2. Wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki:
    a) koronarografie,
    b) przezskórne interwencje wieńcowe (PCI),
    c) założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
    d) założenie elektrody ednokawitarnej,
    e) zabiegi perikardiocentezy,
    f) ultrasonografie wewnątrzwieńcowej (IVUS)
    g) oceny czynnościowej zwężenia tętnicy wieńcowej (FFR, dFR, RFR)

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.06.2023 r. i nie dłużej niż 31.05.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28.04.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 02.05.2023 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 60/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Pediatrycznym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
2. w Izbie Przyjęć - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
3. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
b) pozostawanie poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
c) wykonanie opisu badania rezonansu magnetycznego,
d) wykonanie angiografii diagnostycznej,
e) wykonanie embolizacji obwodowej,
f) wykonanie embolizacji w OUN,
g) wykonanie trombektomii.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2023 r. i nie dłużej niż 30.06.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28.04.2023 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 02.05.2023 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 51/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Neurologii - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
2. w Poradni Neurologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
3. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie
4. w Poradni Urologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
5. wykonywanie zabiegów tracheostomii,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.06.2023 r. i nie dłużej niż 31.05.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23.03.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 24.03.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 39/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:
1. w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
2. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
3. w Poradni Urologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
4. w Izbie Przyjęć,
5. w Oddziale Kardiologii - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
6. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
7. Wykonywanie procedur w Pracowni Elektrofizjologii:
a) Implantacje kardiostymulatora serca,
b) Wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego.
8. w Poradni Kardiologicznej - procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.05.2023 r. i nie dłużej niż 30.04.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15.03.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 16.03.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 38/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla psychologów oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Psychologii w Oddziale Rehabilitacji,
2. Neuropsychologii w Oddziale Neurologii,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. i nie dłużej niż 31.03.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.03.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.03.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 30/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii (wykonywanie świadczeń zdrowotnych, wykonywanie zabiegów wszczepiania/wymiany rozruszników jedno- i dwujamowych, zabieg wszczepiania/wymiany urządzeń wysokoenergetycznych jedno i dwujamowych (ICD), zabieg ablacji).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r.
do 31.03.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28.02.2023 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28.02.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.03.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 19/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. Usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii (wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zabieg wszczepiania/wymiany rozruszników jedno- i dwujamowych, zabieg wszczepiania/wymiany urządzeń wysokoenergetycznych jedno i dwujamowych (ICD), zabieg ablacji).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 28 lutego 2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii, nie otwierać przed dniem 01.03.2023 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta”.

Otwarcie nastąpi 01.03.2023 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.03.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 18/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Kardiologii - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
2. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
3. Konsultacje kardiologiczne pacjentów szpitala
4. w Poradni Kardiologicznej - procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
5. Wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki:
a) koronarografie,
b) przezskórne interwencje wieńcowe (PCI),
c) założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
d) założenie elektrody ednokawitarnej,
e) zabiegi perikardiocentezy,
f) ultrasonografie wewnątrzwieńcowej (IVUS)
g) oceny czynnościowej zwężenia tętnicy wieńcowej (FFR, dFR, RFR)
6. Wykonywanie procedur w Pracowni Elektrofizjologii:
a) Implantacje kardiostymulatora serca,
b) Wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego.
7. w Izbie Przyjęć - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
8. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym - opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
9. w Poradni Reumatologicznej - procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
10. Zakładanie dostępu cewnika naczyniowego do hemodializ oraz zakładanie cewnika permanentnego do hemodializ.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. i nie dłużej niż 31.03.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 27.01.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 30.01.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie nr 4/2023
Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 19.01.2023


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2. w Oddziale Pediatrycznym,
3. w Poradni Urologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
4. Wykonywanie badań kolonoskopowych,
5. Znieczulanie do badań kolonoskopowych,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. i nie dłużej niż 28.02.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12.01.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.01.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 227/2022 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. Usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca (wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zabieg wszczepiania/wymiany rozruszników jedno- i dwujamowych, zabieg wszczepiania/wymiany urządzeń wysokoenergetycznych jedno i dwujamowych (ICD), zabieg ablacji).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 18 listopada 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca, nie otwierać przed dniem 21.11.2022 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta”.

Otwarcie nastąpi 21.11.2022 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 19.12.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 166/2022 i szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologicznym
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
4. Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. Pielęgniarstwa w Sali Endoskopowo-Zabiegowej zlokalizowanej przy Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r.
do 31.12.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 25.11.2022 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25.11.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 20.12.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 165/2022 i szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
2. Pielęgniarstwa w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.12.2022 r.
do 30.11.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 27.10.2022. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie …………………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28.10.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.11.2022r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 153/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.11.2022 r.
do 31.12.2025r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 14.10.2022. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18.10.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 26.10.2022r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 205/2022

Zarządzenie 145/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
2. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium Chirurgiczne,
3. w Izbie Przyjęć,
4. w Oddziale Otolaryngologii (wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych),
5. Konsultacje psychiatryczne oraz orzeczenia do założenia PEG,
6. w Oddziale Kardiologicznym,
7. w Stacji Dializ,
8. w Oddziale Pediatrycznym,
9. Konsultacje neurologiczne dzieci, opisy badań EEG oraz opisy badań EEG w śnie,
10. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (świadczenia zdrowotne udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia) oraz porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
11. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym,
12. W Poradni Kardiologiczne (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultacje specjalistyczne, badania UKG).
13. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.12.2022 r. i nie dłużej niż 31.12.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 17.10.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18.10.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 18.11.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 140/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 633
z późn. zm.)

ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert
w zakresie:

1. Badania histopatologiczne.
2. Badania sekcji zwłok
3. Badania biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG w siedzibie Udzielającego zamówienie
4. Badania mammografii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 listopada 2022 r.
do 31 października 2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.

Oferty należy składać do 12 października 2022 r. do godz. 13:00

13 października 2022 do godz 13:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ____________________” nie otwierać przed dniem 12 października 2022 r. do godz. 13:30” z nazwą oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2022 r. do godz. 13:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 19 października 2022 r. na stronie internetowej Szpitala www.wss2.pl.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz oferty

Sprostowanie z dn.29.09.2022

Wyjaśnienia z dn 07.10.2022

Zmiana formularza oferty z dn. 07.10.2022

Zmiana terminu składania ofert z dn. 11.10.2022

Wyjaśnienia z dn. 12.10.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.10.2022


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie dyżurów lekarskich:

1. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2022 r. i nie dłużej niż 30.09.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 16.09.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 19.09.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.09.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 115/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Neurochirurgii (wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych).
2. W Oddziale Neurochirurgii (procedura neuromonitoringu).
3. Zabiegi Implantacji międzytrzonowej ALIF.
4. w Oddziale Rehabilitacji.
5. w Oddziale Okulistyki (wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz iniekcji doszklistkowych w programie lekowym).
6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym.
7. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej.
8. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.11.2022 r. i nie dłużej niż 31.10.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 05.09.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 06.09.2022 r. roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.10.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 111/2022

Szczegółowe_warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
3. Pielęgniarstwa w Bloku Operacyjnym

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2022 r.
do 30.09.2024r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 31.08.2022. do godz. 1000 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 31.08.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 12.09.2022r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 112/2022r.

Szczegółowe_warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć,
2. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2022 r. i nie dłużej niż 30.09.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 25.07.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 26.07.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.09.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 91/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (świadczenia zdrowotne udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia) oraz porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.
2. w Izbie Przyjęć,
3. w Oddziale Neonatologicznym,
4. w Oddziale Okulistyki,
5. w Oddziale Kardiologicznym oraz Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
6. W Poradni Kardiologiczne (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultacje specjalistyczne, badania UKG).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.08.2022 r. i nie dłużej niż 31.07.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23.06.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 24.06.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.07.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 73/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 lipca 2022 r. i nie dłużej niż 30 czerwca 2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 13 maja 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki, nie otwierać przed dniem 16 maja 2022 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 16 maja 2022 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 42/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
3. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
4. Pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2022 r.
do 30.06.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 20.05.2022. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 20.05.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.06.2022r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 44/2022

Szczegółowe warunku konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Okulistyki
2. w Oddziale Pediatrii
3. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
4. w Izbie Przyjęć
5. Psychiatrii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2022 r. i nie dłużej niż 30.06.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 13.05.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 16.05.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 13.06.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 43/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Neurologii
2. w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
3. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
4. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium chirurgiczne

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.06.2022 r. i nie dłużej niż 31.05.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 04.04.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 05.04.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 10.05.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 27/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć
2. w Pracowni Hemodynamiki

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.05.2022 r. i nie dłużej niż 30.04.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 25.03.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28.03.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.04.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 26/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć
2. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
3. w Poradniach Specjalistycznych
4. w Pracowni Elektrofizjologii – implantacja kardiostymulatorów serca
5. w Pracowni Elektrofizjologii - wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego
6. w Pracowni Elektrofizjologii - wykonywanie zabiegów ablacji
7. Psychiatrii
8. Dermatologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2022 r. i nie dłużej niż 31.03.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.02.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 14.02.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.03.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 9/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 marca 2022 r. i nie dłużej niż 28 luty 2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki, nie otwierać przed dniem 7 luty 2022 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 7 luty 2022 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 21 luty 2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie nr 8/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. w Oddziale Neonatologicznym
4. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
5. w Poradniach Specjalistycznych

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. i nie dłużej niż 28.02.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 05.01.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 10.01.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.02.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 209/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Kardiologicznym,
2. w Izbie Przyjęć
3. Psychiatrii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.02.2022 r. i nie dłużej niż 31.01.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 30.12.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 31.12.2021 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.01.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 208/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
3. Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii Urologicznej
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Otolaryngologii
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.
do 31.12.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 13.12.2021. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.12.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.12.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 172/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddział Otolaryngologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2022r. do 31.12.2025r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 26.11.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 29.11.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 10.12.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 167/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
2. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
3. w Oddziale Neonatologicznym
4. w Oddział Otolaryngologii
5. w Izbie Przyjęć
6. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
7. w Stacji Dializ
8. w Poradniach Specjalistycznych
9. w Poradni Medycyny Pracy
10. Konsultacje neurologiczne dzieci
11. Przeprowadzanie zabiegów Tracheotomii
12. Psychologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.12.2021r. do 30.11.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.11.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 12.11.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 26.11.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 159/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
2. w Oddziale Pediatrii
3. w Oddziale Neurochirurgii
4. w Oddziale Okulistyki
5. w Oddział Otolaryngologii
6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
9. w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
10. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
11. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium chirurgiczne
12. w Izbie Przyjęć
13. w Poradni Medycyny Pracy
14. w Stacji Dializ
15. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
16. Konsultacje Angiochirurgiczne
17. Przeprowadzanie zabiegów Tracheotomii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.11.2021 r. do 31.10.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 21.09.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 22.09.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.10.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 99/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
2. Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii Urologicznej
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Otolaryngologii
5. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
6. Pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
7. Pielęgniarstwa lub Położnictwa w Oddziale Neonatologicznym
8. Pielęgniarstwa w Oddziale Neurologicznym
9. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2021 r.
do 30.09.2023r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 20.09.2021r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 20.09.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.09.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 98/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć
2. w Oddziale Pediatrii
3. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Rehabilitacji
6. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
7. w Poradniach Specjalistycznych
8. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
9. w Pracowni Endoskopii w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
10. Kardiologia dziecięca – konsultacje kardiologiczne


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2021 r. do 30.09.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 07.09.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 08.09.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.09.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 90/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

• Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym -Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),dla pielęgniarek co najmniej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym.
• Pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
• Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii Urologicznej
• Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
• Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
• Pielęgniarstwa lub Położnictwa w Oddziale Neonatologicznym
• Pielęgniarstwa w Oddziale Neurologicznym
• Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć
• Pielęgniarstwa w Oddziale Rehabilitacji
• Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
• Pielęgniarstwa w Stacji Dializ
• Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki
• Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.09.2021 r.
do 31.08.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.08.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 11.08.2021 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 25.08.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 72/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich i opiekuńczych w obszarze:

zapewnienie usług pielęgniarskich i opiekuńczych dla realizacji PROJEKTU „DRUGI DOM -– utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ” na rzecz jego pacjentów w formie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych całodobowo w zakresie:
- świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej stacjonarnej 4 godz / dobę w godzinach dopołudniowych, 1 pielęgniarka,
- świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach dyżuru pod telefonem 20 godz / dobę poza godzinami stacjonarnymi, 1 pielęgniarka,
- świadczenia opiekuńcze opiekuna medycznego stacjonarnie, całodobowo, 1 opiekun medyczny.

Czas trwania umowy od 01.08.2021 r. do 30.10.2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 poz.711)

Oferty należy składać do 16 lipca 2021 r. do godz 14.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - …………….. (wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 19 lipca 2021 roku do godziny 12.00
Otwarcie nastąpi 19 lipca 2021 r. o godz. 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 lipca 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
2. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Poradni Pulmonologicznej
4. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
5. Poradni Hematologicznej
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
8. w Poradni Urologicznej
9. Poradni Neurologicznej
10. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
11. w Oddziale Rehabilitacji
12. w Oddziale Otolaryngologicznym

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.08.2021 r.
do 31.07.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15.07.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 16.07.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.07.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Izbie Przyjęć
3. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
4. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
5. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
6. w Poradni Zdrowia Psychicznego
7. w Oddziale Neurologicznym
8. w zakresie Konsultacji Dermatologicznych


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2021 r.
do 30.06.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 18.06.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21.06.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.06.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 56/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej
2. Pielęgniarstwa w sferze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopowej- Oddział Urologii
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. Pielęgniarstwa lub Położnictwa w Oddziale Neonatologicznym
6. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy od 01.07.2021 r. do 30.06. 2023 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 07.06..2021 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 07.06.2021 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 07.06.2021 r. po godz. 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 28.06.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 50/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 25 maja 2021 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 25 maja 2021 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 26 maja 2021 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 maja 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 46/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:
1. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
2. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
3. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć Szpitala
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym (w zakresie pulmunologii)
6. Pielęgniarstwa w Oddziale Otolaryngologicznym
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Czas trwania umowy od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 23 kwietnia 2021 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 23 kwietnia 2020 r. po godz. 14.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 07 maja 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 34/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
2. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
3. w Stacji Dializ
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Izbie Przyjęć
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium chirurgiczne
8. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
9. Endoskopia w pracowni endoskopii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23.04.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 23. 04.2021 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 maja 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 33/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2021 r.
do 31 marca 2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15.03.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 15.03.2021 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 marca 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 26/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE

o konkursu ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

zapewnienia opieki pielęgniarskiej w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz, jego pacjentów - opieka pielęgniarska nad pacjentami powinna być zabezpieczona zgodnie z organizacją udzielania świadczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.06.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie internistycznym przez 2 pielęgniarki, w zakresie pediatrycznym przez 1 pielęgniarkę oraz w soboty i święta dodatkowi) przez 1 pielęgniarkę zapewniającą świadczenia w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Czas trwania umowy od01.04.202l c do 31.03.2024 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w rym z projektem umowy, można zapoznać się na stronic internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym teł. 32-4784520.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 poz. 295 z późn. zm.)
Oferty należy składać do 1 marca 2021 r. do godz 14.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawia II 7 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - (wpisać odpowiedni zakres)
nie otwierać przed dniem 2 marca 2021 roku do godziny 12.00
Otwarcie nastąpi 2 marca 2021 r. po godz. 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 marca 2021 r. na stronic internetowej Szpilala -
ww w. wss2.pl
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 202 r. 1398 z późn. zm.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz. przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie nr 23/2021

Wzór umowy


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
2. w Stacji Dializ
3. w Oddziale Pediatrii
4. w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01 czerwca 2021 r.
do 30 maja 2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 25.02.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25. 02.2021 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 21/2021

Szczegółowe warunki konkursu


Załącznik nr 1 do Zarządzenia /2021

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 01 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 20 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 20 stycznia 2021 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 22 stycznia 2021 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 11/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Neurochirurgii
2. w Oddziale Neonatologii
3. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym OINK
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym Hemodynamiki
7. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Otolaryngologii
9. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
10. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
11. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
12. w Izbie Przyjęć
13. w Pracowni Kardiologicznej -rozruszniki
14. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
15. Konsultacje Dermatologiczne

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2021 r.
do 31 marca 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 25.01.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25. 01.2021 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lutego 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zarządzenie 3/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich

1. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym

2. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym

3. w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy od 01 luty 2020 r. do 31października 2023 r.

Oferty należy składać do 05 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Zarządzenie 181/2020, Ogłoszenie, Szczegółowe warunki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:
1. Pielęgniarstwa w Oddziale Neonatologicznym
2. Pielęgniarstwa Operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym
3. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym
4. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
5. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć Szpitala
6. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Onkologii Onkologicznej
7. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
8. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
9. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym -Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),dla pielęgniarek co najmniej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym odcinek „A”
10. Świadczeń medycznych dla ratowników medycznych w OINK*
11. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno- Wewnętrznym
12. Pielęgniarka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych
13. Pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym
14. Pielęgniarstwa w Oddziale Neurochirugii

Czas trwania umowy od 01 stycznia 2020 r. do 31października 2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 21 grudnia 2020 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2020 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 21 grudnia 2020 r. po godz 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl


Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 173/2020

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Neurochirurgii
4. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
5. w Stacji Dializ
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Izbie Przyjęć
11. Konsultacje Dermatologiczne
11. w Poradni Zdrowia Psychicznego Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
14. Adamar-OIOM
15. Ambulatorium Chirurgiczna Izby Przyjęć
16. Zakłady Opieki Długoterminowej
17. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
18. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
19. w Zakresie zakażeń szpitalnych i higieny w raz z kierownikiem Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz udział w pracach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. żywienia i leczenia żywieniowego, Komitetu terapeutycznego oraz Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01 listopada 2020 r.
do 31 października 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 14.10.2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 14.10 2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 29 październik 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie i szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 10 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 06 października 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 06 października 2020 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 07 października 2020 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 07 października 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 108/2020


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 90/2020
OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. Pielęgniarstwa Operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
2. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
3. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
4. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć Szpitala
5. Pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
6. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i onkologii urologicznej
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym

Czas trwania umowy od 01 października 2020 r. do 30 września 2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15 września 2020 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 15 września 2020 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 15 września 2020 r. po godz 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 września 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu
Zarządzenie 90/2020 - powołanie komisji


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
4. w Oddziale Okulistyki
5. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
6. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
7. w Stacji Dializ
8. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
9. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
10. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
11. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
12. w Oddziale Intensywnej Opiece Medycznej
13. w Izbie Przyjęć – Ambulatorium Chirurgiczne
14. w Izbie Przyjęć
15. Konsultacje Dermatologiczne
16. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
17. w Zakładzie Pielegnacyjno -Opiekuńczym
18. w Poradni Chorób Piersi
19. w Poradni Medycyny Pracy
20. w Poradni Kardiologicznej -Poradni Specjalistycznej
21. w Poradni Zdrowia Psychicznego Podstawowej Opiece Zdrowotnej
22. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
23. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
24. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 września 2020 r.
do 31 sierpnia 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 07.08.2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 07.08.2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu i zarządzenie


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 48 /2020
OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. W zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Udzielającego Zamówienie -jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
2. Pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno -Wewnętrznym
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Neurologii
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej
6. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
7. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
8. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
9. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć Szpitala
10. Pielęgniarstwa w sferze Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
11. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej

Czas trwania umowy od1 lipca 2020 r. do 30.06.2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 17 czerwca 2020 r. do godz 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 17 czerwca 2020 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 17 czerwca 2020 r. po godz 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 48/2020


Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich w okresie 01.06.2020 do 31.03.2023

Termin składania ofert: 15.05.2020 godz. 15:00

Pobierz...


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. W zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Udzielającego Zamówienie -jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
2. Pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno -Wewnętrznym
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno -Wewnętrznym
5. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
6. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
7. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
8. Pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym -Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),dla pielęgniarek co najmniej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym odcinek „A”
9. Świadczeń medycznych dla ratowników medycznych w OINK*
10. Pielęgniarstwa w sferze Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w pracy w obszarze Anestezji
11. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej

Czas trwania umowy od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 marca 2020 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 marca 2020 roku do godziny 10:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 12 marca 2020 r. po godz. 12:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 25 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.


Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 18/2020


OGŁOSZENIE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert

w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi.


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2025 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w zakładce BIP lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.


Oferty należy składać do 03 marca 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi nie otwierać przed dniem 03 marca 2020 r. do godz. 12:30” z nazwą oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 03 marca 2020 r. o godz. 12:30
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala www.wss2.pl.


Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Wyjaśnienia z dnia 24.02.2020

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
7. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
8. w Poradni Reumatologicznej
9. w Izbie Przyjęć
10. Konsultacje Dermatologiczne
11. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. wykonywanie usług zdrowotnych zakładanie dostępu naczyniowego do dializ na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
14. w Poradnia Kontroli Urządzeń wszczepialnych serca

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 kwietnia 2020 r.
do 31 marca 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28 luty 2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28 luty 2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 17/2020

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Neonatologii
3. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
6. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
7. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8. w Poradni Reumatologicznej
9. w Izbie Przyjęć
10. w Oddziale Otolaryngologii
11. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
12. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
13. w Zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu-zabiegi operacyjne związane z chorobami i urazami kręgosłupa

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 luty 2020 r.
do 31 stycznia 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 09 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 09 stycznia 2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. Badania rtg zębów
- Badanie punktowe zęba
- Badanie pantomograficzne
2. Mammografia
3. Badania densytometryczne
4. Badania neuropatologiczne
- Badanie histopatologiczne
- Badanie immunohistochemiczne
- Badania molekularne
5. Badanie PET
6. Badania medycyny nuklearnej
7. Konsultacje pulmonologiczne
8. Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.
Oferty należy składać do 20 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ____________________” nie otwierać przed dniem 20 grudnia 2019 roku do godziny 12:30” z nazwą oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2019 r. o godz. 12:30.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala www.wss2.pl.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Wyjaśnienia

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert i udzielania świadczeń pielęgniarskich
w obszarze:
1. Pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym
3. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii,
4. pielęgniarstwa w oddziale neurochirurgii

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 02 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 02 grudnia 2019 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 02 grudnia 2019 r. po godz. 13:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 17 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 201/2019

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
3. w Oddziale Otolaryngologii
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
6. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym – (OZW) w pracowni Hemodynamiki
9. w Oddziale Neurologicznym
10. w Stacji Dializ
11. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
12. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kolonoskopie
14. w Oddziale Hemodynamiki
15. w Poradni Reumatologicznej
16. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
17. w Zakładzie Opieki Długoterminowej
18. w Izbie Przyjęć
19. Ambulatorium Chirurgiczne – w Izbie Przyjęć
20. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
21. Konsultacje Dermatologiczne
22. Radiodiagnosytka
23. W zakresie kardiologii dziecięcej- konsultacje kardiologiczne dzieci

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2020 r.
do 31 Grudnia 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28 października 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28 października 2019 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 171/2019

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
3. w Oddziale Neurochirurgii
4. w Oddziale Neurochirurgii-(poradnia naczyniowa - neurochirurgiczna)
5. w Oddziale Otolaryngologii
6. w Oddziale Okulistyki
7. w Oddziale Pediatrii
8. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
9. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
10. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
11. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
12. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13. w Poradni Medycyny Pracy
14. w Poradni Chorób Piersi
15. w Poradni Reumatologicznej
16. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
17. w Izbie Przyjęć
18. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
19. Konsultacje Dermatologiczne
20. Konsultacje -Kardiologia dziecięca

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2019 r.
do 31 października 2022 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 27 września 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 27 września 2019 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

ZarządzenieOGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 20 września 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 25 września 2019 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 25 września 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 września 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert i udzielania świadczeń pielęgniarskich
w obszarze:


1. Pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym
3. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii,
4. pielęgniarstwa w oddziale gastrologiczno- wewnętrznym
5. pielęgniarstwa w oddziale kardiologiczno- wewnętrznym
6. pielęgniarstwa w oddziale neurologii
7. pielęgniarstwa w oddziale urologii
8. pielęgniarstwa w oddziale neurochirurgii
9. pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
10. pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 18 września 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 20 września 2019 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 20 września 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 25 września 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich
w obszarze:

1. Pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym – sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT, i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale kardiologiczno-wewnętrznym odcinek „A”
2. Pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej w takiej pracowni,
3. Pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
4. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii,
5. pielęgniarstwa w oddziale gastrologiczno- wewnętrznym
6. pielęgniarstwo w oddziale neurologii
7. pielęgniarstwa na Stacji Dializ
8. pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
9. pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym


Czas trwania umowy – od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Oferty należy składać do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2019 r. roku do godziny 10:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 12 sierpnia 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 113/2019

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Kardiologiczno -Wewnętrznym
3. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
4. w Oddziale Nefrologiczno -Wewnętrznym
5. w Oddziale Gastrologiczno -Wewnętrznym
6. w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
7. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
8. w Oddziale Neurologii
9. w Oddziale Neurochirurgii
10. w Oddziale Urologii
11. w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym
12. w Oddziale Okulistyki
13. w Oddziale Pediatrycznym
14. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
15. w Izbie Przyjęć
16. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
17. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
18. Poradnie Specjalistyczne:
• Kardiologiczna
• Reumatologiczna

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-47 84 520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 2 sierpnia 2019 roku do godziny 13:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 111/2019

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
3. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4. w Oddziale Neurochirurgii
5. w Oddziale Urologii
6. w Izbie Przyjęć
7. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-47 84 520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 21 maja 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21 maja 2019 roku do godziny 13:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie nr 76/2018

Załącznik nr 1 - ogłoszenie

Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursuOGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :


1. w zakresie pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego, ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni.
2. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek
3. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej dla pielęgniarek
4. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale neonatologicznym
5. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
6. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
7. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale kardiologiczno-wewnętrznym

Czas trwania umowy –nie wcześniej niż od 1 czerwca 2019 r.
do 31 maja 2021 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Oferty należy składać do 17.05.2019 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 17 maja 2019 roku do godziny 14:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 20 maja 2019 r. po godz. 09:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 24 maja 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie nr 75/2019

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Okulistyki
3. w Oddziale Pediatrii
4. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
8. w Oddziale Neonatologii
9. Usługa Anestezjologiczna w Oddziale Urologii
10. w Poradni Reumatologicznej
11. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
12. w Izbie Przyjęć
13. Konsultacje Psychiatryczne

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 maja 2019 r.
do 30 kwietnia 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 26 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii;
2. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale intensywnej terapii dziecięcej;
3. Świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych;
4. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych i triażystów

Czas trwania umowy 01 kwietnia 2019 r.
do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 13 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 13 marca 2019 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 13 marca 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 marca 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 12 marca 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 13 marca 2019 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 13 marca 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 marca 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Okulistyki
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11. w Poradni Reumatologicznej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. w Izbie Przyjęć
14. Konsultacje Dermatologiczne
15. Konsultacje Psychiatryczne

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 kwietnia 2019 r.
do 31 marca 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 14 marca 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 14 marca 2019 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie


Załącznik nr 1 do Zarządzenia12/2019
OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale neurochirurgii;
2. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej;
3. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale gastrologiczno – wewnętrznym;
4. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale kardiologiczno -wewnętrznym;
5. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale pediatrycznym;
6. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych

Czas trwania umowy 01 lutego 2019 r.
do 30 czerwca 2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 28 stycznia 2019 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 28 stycznia 2019 r. po godz. 13:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
3. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
6. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
8. w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Izbie Przyjęć
9. w zakresie Koordynatora Transplantologii
10. w zakresie dermatologii – konsultacje dermatologiczne
11. w zakresie zakażeń szpitalnych i higieny wraz z kierowaniem Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz udział w pracach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. żywienia i leczenia żywieniowego, Komitetu terapeutycznego oraz Zespołu ds. szpitalnej polityki antybiotykowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty mogą składać podmioty, które nie posiadają aktualnej umowy lub którym kończy się umowa ( tzn. zakończenie umowy nastąpi przed 01.02.2019 r. ) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Oferty należy składać do 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2019 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert
w zakresie:
1. Badania tomografii komputerowej (TK)
2. Badania rezonansu magnetycznego (NMR)
3. Badania histopatologiczne, patomorfologiczne i cytologiczne
4. Konsultacje onkologiczne
5. Konsylium w zakresie onkologii i radioterapii w ramach pakietu onkologicznego
6. Badanie w kierunku prątków gruźlicy
7. Badania neuropatologiczne

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2024 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala
www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.
Oferty należy składać do 14 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ____________________” nie otwierać przed
dniem 14 grudnia 2018 roku do godziny 12:30” z nazwą oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2018 r. o godz. 12:30.
Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu
określa art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1510)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu
składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Formularz oferty

Wyjaśnienia do konkursu

Warunki konkursu po zmianach

Zmiana terminu

Wyjaśnienia do konkursu II

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek
2. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej dla pielęgniarek
3. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników
medycznych
4. pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjny

Czas trwania umowy 01stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2018 roku do godziny 10:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 12 grudnia 2018 r. po godz. 13:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie 190/2018


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Okulistyki
3. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
6. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. w Izbie Przyjęć
8. w Stacji Dializ
9. w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
10. w zakresie dermatologii – konsultacje dermatologiczne
11. w zakresie znieczuleń do badań Kolonoskopowych

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty mogą składać podmioty, które nie posiadają aktualnej umowy lub którym kończy się umowa ( tzn. zakończenie umowy nastąpi przed 01.02.2019 r. ) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Oferty należy składać do 23 listopada 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25 listopad 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie 175/2018


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Okulistyki
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2018 r.
do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 października 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 12 października 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :


1. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnych lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Urologii , a w razie braku takiej potrzeby w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Udzielającego Zamówienie, w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na podstawie wspólnych ustaleń i planowanych zabiegów, z możliwością wprowadzenia zmian co do czasu świadczenia usług w sytuacjach takich jak w szczególności przedłużające się zabiegi,
2. w zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Urologii Udzielającego Zamówienie-jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa, w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
3. pielęgniarka w Oddziale Urologii
4. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
5. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
6. pielęgniarstwa /położnictwa w Oddziale Neonatologii
7. pielęgniarstwa na Stacji Dializ
8. pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym

Czas trwania umowy –poz.1-2 nie wcześniej niż od 1października 2018 r.
do 30 październik 2019 r.

Czas trwania umowy –poz. 3-8 nie wcześniej niż od 1 października 2018 r. do 30 października 2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Oferty należy składać do 12 września 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 września 2018 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 13 września 2018 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 września 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
2. w Oddziale Chirurgia Ogólna
3. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4. w Oddziale Otolaryngologii
5. w Oddziale Urologii
6. w Oddziale Okulistyki
7. w Oddziale Pediatrii
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. w Izbie Przyjęć
14. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 października 2018 r.
do 30 października 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10 września 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 10 września 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 września 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE

o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotnr:

1. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,

2. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

3. w Izbie Przyjęć,

4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym

5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym

6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym

7. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym

8. w Oddziale Otolaryngologii

9. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

10. w Ambulatorium Chirurgicznym Izby Przyjęć,

11. w Oddziale Urologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym

tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 07 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 07 sierpnia 2018 roku do godziny 1500” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa

art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
3. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
4. kardiologii – w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. nefrologii – w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. gastrologii – w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. neurologii – w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
8. otolaryngologii – w Oddziale Otolaryngologii
9. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od lipca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich , nie otwierać przed dniem 03 lipca 2018 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 lipca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. otolaryngologii,
2. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 17 maja 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ……………………………. (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21 maja 2018 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania

Szczegółowe warunki

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

ogłasza konkurs dla lekarzy zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych,
2. kardiologii w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym,
3. reumatologii w Poradni reumatologicznej,
4. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych – dla lekarzy,
5. kardiologii dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii do świadczenia usług w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 18 maja 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21 maja 2018 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 54/2018


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy i pielęgniarek oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 17 maja 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć, nie otwierać przed dniem 21 maja 2018 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 55/2018


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresach:


1. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii 18 kwietnia 2018 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 18 kwietnia 2018 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 41/2018


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy i pielęgniarek oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych,
2. kardiologii w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym,
3. reumatologii w Poradni reumatologicznej,
4. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych - dla lekarzy,
5. kardiologii dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii do świadczenia usług w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK),
6. dla lekarzy - specjalistów kardiologii do inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki,
7. anestezjologii i intensywnej terapii - w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
8. pediatrii - dla lekarzy,
9. podstawowej opieki zdrowotnej - dla lekarzy,
10. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
11. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - dla lekarzy i lekarzy pediatrów,
12. neurologia - dla lekarzy,
13. chirurgia ogólna - lekarze.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
"Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 16 marca 2018 roku do godziny 15:00" z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 marca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala - www.wss2.pl

Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych – dla lekarzy,
2. kardiologii w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym – dla lekarzy,
3. reumatologii w Poradni reumatologicznej – dla lekarzy,
4. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych – dla lekarzy,
5. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej – dla lekarzy,
6. pediatrii – dla lekarzy,
7. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
8. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy i lekarzy pediatrów,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 marca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

Oferty należy składać do 26 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 27 lutego 2018 roku do godziny 15:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 lutego 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy i pielęgniarek oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych,
2. kardiologii w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym,
3. reumatologii w Poradni reumatologicznej,
4. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych – dla lekarzy,
5. pielęgniarstwa kardiologicznego - w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni,
6. kardiologii dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii do świadczenia usług w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK)
7. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
8. pediatrii – dla lekarzy,
9. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
10. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
11. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy i lekarzy pediatrów,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 25 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2018 roku do godziny 15:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Warunki konkursu

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. pediatrii,
2. intensywnej terapii dziecięcej,
3. neurologii,
4. kardiologii do inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki,
5. kardiologii do świadczenia usług w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK),
6. kardiologii w oddziale kardiologii,
7. kardiologii w poradni specjalistycznej,
8. chorób wewnętrznych oraz dziedzin pokrewnych – gastrologii lub gastroenterologii, kardiologii, pulmonologii,
9. anestezjologii i intensywnej terapii,
10. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych,
11. nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
12. neonatologia,
13. zakłady opieki długoterminowej.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2021 r. (w zakresach wymienionych w pkt 4-5 do 30 czerwca 2021r.)

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl


Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym - Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT,
2. pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni,
3. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
4. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
5. pielęgniarstwa w oddziałach wewnętrznych,
6. pielęgniarstwa w Stacji Dializ,
7. pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
8. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych.

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2017 roku do godziny 1200 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 13 grudnia 2017 r. po godz. 1200.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 13 grudnia 2017 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych,
2. endoskopii  w Pracowni Endoskopowej,
3. gastrologii w Poradni gastrologicznej,
4. kardiologii w Oddziale Kardiologii,
5. kardiologii w Poradni specjalistycznej,
6. chirurgii naczyniowej – wykonywanie konsultacji,
7. neurochirurgii,
8. reumatologii w Poradni reumatologicznej,
9. okulistyki,
10. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 10 października 2017 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio),  nie otwierać przed dniem 10 października 2017  roku do godziny 1500” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Szczegółowe warunki

Oświadczenie oferenta

Formularz oferty

Wzór umowy

Wyniki


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkursy na stanowiska:
1. pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek anestezjologicznych Bloku Operacyjnego,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3. opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – „Konkurs ofert na stanowisko (wpisać odpowiednio) - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 27.11.2017 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko ……………...……………….(wpisać odpowiednio) ”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla pielęgniarek oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres nie później niż od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 20 września 2017 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, nie otwierać przed dniem 20 września 2017 roku do godziny 15:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 września 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oświadczenie

Formularz

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres nie później niż od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 20 września 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, nie otwierać przed dniem 20 września 2017 roku do godziny 15:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 września 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oświadczenie

Formularz


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
neurologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres nie później niż od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 23 września 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii, nie otwierać przed dniem 23 września 2017 roku do godziny 15:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oświadczenie

Formularz


OGŁOSZENIE

o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki
2. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – wykonywanie badań diagnostyki obrazowej

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 26 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 26 sierpnia 2017 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki

Zarządzenie

Oświadczenie

Formularz

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie w zakresie:

1. pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym - Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT,
2. pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni,
3. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
4. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 23 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 24 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 24 sierpnia 2017 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Oświadczenie

Formularz

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii i in.
- całodobowe świadczenia zdrowotne w oddziałach wewnętrznych,
2. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii i in.
– pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach wewnętrznych,
3. chorób wewnętrznych lub nefrologii - w Stacji Dializ,
4. chirurgii naczyniowej – wykonywanie konsultacji,
5. intensywnej terapii dziecięcej,
6. okulistyki - pełnienie dyżurów lekarskich,
7. neurologii - pełnienie dyżurów lekarskich,
8. pediatrii,
9. izby przyjęć - pełnienie dyżurów lekarskich,
10. wykonywania badań naczyń domózgowych metodą Dopplera,
11. wykonywania badań USG przezczaszkowych.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres nie później niż od 1 września 2017 r.
do 31 sierpnia 2018 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - …………………………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Formularz

Oświadczenie

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie w zakresie:

1. pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym - Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT,
2. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
3. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 29 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 30 czerwca 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 30 czerwca 2017 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oświadczenie

Wzór oferty

Zarządzenie

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez techników elektroradiologii oraz zaprasza do składania ofert

Czas trwania umowy – nie później niż od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 23 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez techników elektroradiologii nie otwierać przed dniem 23 czerwca 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 23 czerwca 2017 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa 
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii i in.
w oddziałach wewnętrznych,
2. endoskopii w Pracownia Endoskopii w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym,
3. kardiologii w Oddziale Kardiologii,
4. chorób wewnętrznych lub nefrologii - w Stacji Dializ,
5. chirurgii naczyniowej – wykonywanie konsultacji,
6. intensywnej terapii dziecięcej,
7. pediatrii,
8. anestezjologii i intensywnej terapii,
9. neurochirurgii.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres nie później niż od 1 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 25 maja 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - …………………………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 25 maja 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Oświadczenie

Formularz oferty

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. kardiologii inwazyjnej, w tym leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki,
2. kardiologii w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 12 maja 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 maja 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie w zakresie:
1. pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym - Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT,
2. pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni.

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 01 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Oferty należy składać do 10 maja 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 10 maja 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 10 maja 2017 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 maja 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Formularz


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne

oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

kardiologii inwazyjnej, w tym leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracownio hemodynamiki oraz w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK)


Termin składania ofert: 25 kwiecień 2017 godz. 12:00

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne

oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym - Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek z conajmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT,

2. pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego, ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni

Termin składania ofert: 10 kwiecień 2017 godz. 12:00

Ogłoszenie i szczegóły


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.

Termin składania ofert: 17 marca 2017 godz. 12:00

Ogłoszenie

Formularz oferty

Oświadczenie oferenta


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. chirurgii ogólnej,

2. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in., w oddziałach wewnętrznych

3. chorób wewnętrznych lub nefrologii - w Stacji Dializ

4. intensywnej terapii dziecięcej,

5. pediatrii.

Termin składania ofert: 17 marca 2017 godz. 12:00

Ogłoszenie

Formularz oferty

Oświadczenie oferenta

Zmiana zarządzenia

Zmiana zarządzenia


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. anestezjologii i intensywnej terapii,
2. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
3. intensywnej terapii dziecięcej,
4. neurologii,
5. pediatrii.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Oferty należy składać do 28 grudnia 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres)” nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2016 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 28 grudnia 2016 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Oświadczenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. anestezjologii i intensywnej terapii,
2. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
3. intensywnej terapii dziecięcej,
4. neurologii,
5. pediatrii.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Oferty należy składać do 28 grudnia 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres)” nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2016 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 28 grudnia 2016 r. o godz. 1230.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Formularz


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert
w zakresie:
1. Badania rtg zębów
- Badanie punktowe zęba
- Badanie pantomograficzne
2. Mammografia
3. Badania densytometryczne
4. Badania neuropatologiczne
- Badanie histopatologiczne
- Badanie immunohistochemiczne
5. Badanie PET
6. Badania medycyny nuklearnej
7. Konsultacje pulmonologiczne
Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2019 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala
www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.

Ogłoszenie

Warunki

Formularz

Wyjaśnienia

Poprawiony formularz

Wyjaśnienia II

Poprawiony wzór umowy

Rozstrzygnięcie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. radiologii i diagnostyki obrazowej,
2. otolaryngologii lub otorynolaryngologii,
3. okulistyki,
4. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
5. pediatrii,
6. intensywnej terapii dziecięcej.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 grudnia 2016 r.
do 30 listopada 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Oferty należy składać do 28 listopada 2016 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres)” nie otwierać przed dniem 28 listopada 2016 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 28 listopada 2016 r. o godz. 1230.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 181/2016

Formularz

Oświadczenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

 1. położnictwa i ginekologii,
 2. otolaryngologii lub otorynolaryngologii
 3. anestezjologii i intensywnej terapii,
 4. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
 5. chirurgii ogólnej
 6. podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 7. intensywnej terapii dziecięcej,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2016 r.
do 31 października 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Oferty należy składać do 10 października 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

 1. położnictwa i ginekologii,
 2. urologii,
 3. anestezjologii i intensywnej terapii,
 4. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
 5. intensywnej terapii dziecięcej,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 września 2016 r.
do 31 sierpnia 2019 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ..................(wpisać odpowiedni zakres)" nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2016 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Otwarcie nastąpi 25 sierpnia 2016 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie, warunki, załączniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie
położnictwa i ginekologii,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 lipca 2016 r.
do 30 czerwca 2019 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Oferty należy składać do 23 maja 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - położnictwo i ginekologia” nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2016 roku do godziny 12:00”  z nazwą oferenta.

Otwarcie nastąpi 24 czerwca 2016 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oświadczenie

Formularz

Zarządzenie

Informacja o rozstrzygnięciu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. neonatologii,
2. położnictwa i ginekologii,
3. intensywnej terapii dziecięcej,
4. chirurgii urazowo-ortopedycznej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2016 r.
do 31 października 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Oferty należy składać do 23 maja 2016 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ____________________” nie otwierać przed dniem 23 maja 2016 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.

Otwarcie nastąpi 23 maja 2016 r. o godz. 1230.

Ogłoszenie

Zarządzenie i szczegółowe warunki

Formularz oferty

Oświadczenie oferenta


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert
w zakresie:

1. Badania tomografii komputerowej (TK).
2. Badania rezonansu magnetycznego (NMR).
3. Spectro MRI, traktografia.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.).

Oferty należy składać do 10 lutego 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.

Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2016 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wyjaśnienia z dnia 08.02.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie terminu

Rozstrzygnięcie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert
w zakresie:
1. Badania tomografii komputerowej (TK).
2. Badania rezonansu magnetycznego (NMR).
3. Spectro MRI, traktografia.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala
www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.).
Oferty należy składać do 22 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Wyjaśnienie z dnia 21.01.2016 r.

Wyniki z dnia 27.01.2016 r.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 14 stycznia 2016 r.
do 31 października 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Oferty należy składać do 18 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Ogłoszenie

Oświadczenie oferenta

Formularz oferty


Konkurs ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. anestezjologii i intensywnej terapii, w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. anestezjologii i intensywnej terapii, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3. chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej lub chirurgii naczyniowej, w tym wraz
z zarządzaniem Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym,
4. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
5. neurologii,
6. pediatrii,
7. podstawowej opieki zdrowotnej,
8. położnictwa i ginekologii,
9. urologii.

Termin składania ofert 18.12.2015r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

Oświadczenie oferenta

Formularz oferty

Zarządzenie 188/2015


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Badania tomografii komputerowej (TK).
2. Badania rezonansu magnetycznego(NMR).
3. Badania histopatologiczne, patomorfologiczne i cytologiczne.
4. Konsultacje onkologiczne.
5. Konsylium w zakresie onkologii i radioterapii w ramach pakietu
onkologicznego.
6. Spectro MRI, traktografia.
7. Badanie w kierunku prątków gruźlicy.

Termin składania ofert 18.12.2015r. godz. 12:00

Ogłoszenie

Warunki

Wyjaśnienia z dnia 16.12.2015 r.

Warunki z dnia 16.12.2015 r.

Wyniki z dnia 22.12.2015 r.


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
3. dyżurów lekarskich w izbie przyjęć,
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych komórek medycznych Szpitala.

Termin składania ofert: 29.10.2015 r. do godz. 15:00

Zarządzenie 157/2015

Zarządzenie 158/2015

Wzór oferty


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- ginekologii i położnictwa,

- radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,

- podstawowej opieki zdrowotnej,

- okulistyki,

- neurologii dziecięcej

- psychiatrii dziecięcej

na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów.

Termin składania ofert: 14.10.2015 godz. 15:00

Zarządzenie nr 148/2015

Zarządzenie nr 149/2015

Formularz oferty


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, neurologii, chorób wewnętrznych oraz dziedzin pokrewnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów.

Termin składania ofert: 28.09.2015 r. godz. 15:00

Zarządzenie 136/2015

Zarządzenie 137/2015

Formularz oferty

Wyniki


Ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


1. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie
z Zarządzeniem nr 99 /2015 z dnia 17.07.2015 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) chorób wewnętrznych oraz dziedzin pokrewnych
2) położnictwo i ginekologia (wymagania: ostatnie 3 lata praca w szpitalnym oddziale położniczo-ginekologicznym)
3) neurologii
4) anestezjologia i intensywna terapia w oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.
2. Regulamin przeprowadzenia konkursu wraz z formularzem oferty – są udostępniane oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Personalnym WSS Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, są także dostępne na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala do dnia 24.07.2015 r. do godz. 1200
w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – nie otwierać
do 24.07.2015 r. do godz. 1300”.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSzS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 24.07.2015 r.
o godz. 1300. Po otwarciu oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17.07.2015 r.
5. Oferenci związani są swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Komisja Konkursowa ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej Szpitala.
7. WSzS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Formularz oferty

Regulamin

Zarządzenie 99/2015

Zarządzenie 100/2015

Wyniki


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii dziecięcej,
okulistyki, położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych oraz dziedzin
pokrewnych (kardiologii, pulmonologii, gastrologii lub gastroenterologii),
neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, chirurgii
urazowo-ortopedycznej na terenie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego
pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych
komórek medycznych Szpitala.

Termin składania ofert do 22.06.2015. do godz. 12:00

Zarządzenie 88/2015

Zarządzenie 89/2015

Formularz oferty

Wyniki


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii dziecięcej, okulistyki, położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych oraz dziedzin pokrewnych, neurologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych komórek medycznych Szpitala.

Termin składania ofert: 12.05.2015 r. do godz. 12:00

Regulamin konkursu

Formularz oferty

Zarządzenie 65/2015

Zarządzenie 66/2015

Wyniki


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii dziecięcej, okulistyki, położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych oraz dziedzin pokrewnych (kardiologii, pulmonologii, gastrologii lub gastroenterologii), neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, chirurgii
urazowo-ortopedycznej oraz rehabilitacji medycznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych komórek medycznych Szpitala.

Termin składania ofert: 30.04.2015 r. godz. 12:00

Zarządzenie 59/2015

Zarządzenie 60/2015

Regulamin

Wzór formularza oferty

Wyniki


Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii dziecięcej, okulistyki, położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych oraz neurologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i narzecz jego pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych komórek medycznych Szpitala.

Termin składania ofert: 10.04.2015 r. godz. 12:00

Zarządzenie 47/2015

Zarządzenie 48/2015

Formularz

Regulamin

Wyniki


Ogłoszenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i narzecz jego pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych komórek medycznych Szpitala.

Termin składania ofert: 16.03.2015 r. godz. 12:00

Regulamin i zarządzenia
Wzór oferty

Wyniki


Ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


1. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie
z Zarządzeniem nr 20/2015 z dnia 17.02.2015 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. chirurgii szczękowo-twarzowej,
2. chirurgii ogólnej,
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.
2. Regulamin przeprowadzenia konkursu wraz z formularzem oferty – są udostępniane oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Personalnym WSS Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, są także dostępne na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala do dnia 24.02.2015 r. do godz. 12:00
w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – nie otwierać
do 24.02.2015 r. do godz. 12:00”.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 24.02.2015 r.
o godz. 13:00. Po otwarciu oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17.02.2015 r.
5. Oferenci związani są swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Komisja Konkursowa ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej Szpitala.
7. WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Wzór oferty

Zarządzenie 20/2015

Zarządzenie 21/2015

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.); ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2020 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.).

Oferty należy składać do 16 lutego 2015 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi nie otwierać przed dniem 16 lutego 2015 roku do godziny 12:30” z nazwą oferenta.

Otwarcie nastąpi 16 lutego 2015 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 lutego 2015 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegolowe warunki konkursu ofert

Formularz cenowy

Wyjaśnienia do konkursu ofert

Wyjaśnienia do konkursu ofert
Formularz cenowy - po zmianach
Załącznik 6 i 7 - po zmianach

Wyjaśnienia do konkursu III
Załącznik nr 5 - zmiany z dn. 11.02.2015
Załącznik nr 6 i 7 - zmiany z dn. 11.02.2015

Wyjaśnienia do konkursu ofert - 12.02.2015
Szczegółowe warunki konkursu ofert - zmiany z dn. 12.02.2015.
Formularz cenowy - zmiany z dn. 12.02.2015

Rozstrzygnięcie


1. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie
z Zarządzeniem z dnia 19.01.2015 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
1. anestezjologii i intensywnej terapii,
2. dyżurów lekarskich w izbie przyjęć,

na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.
2. Regulamin przeprowadzenia konkursu wraz z formularzem oferty – są udostępniane oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Personalnym WSS Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, są także dostępne na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala do dnia 26.01.2015 r. do godz. 15:00
w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – nie otwierać
do 27.01.2015 r. do godz. 12:00”.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 27.01.2015 r.
o godz. 13:00. Po otwarciu oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16.01.2015 r.
5. Oferenci związani są swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Komisja Konkursowa ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej Szpitala.
7. WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Zarządzenie nr 8

Zarządzenie nr 7

Wzór oferty

Wyniki


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. okulistyki,
2. neonatologii,

na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego
pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych komórek medycznych Szpitala.

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas
określony od 15.01.2015 r. i obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala.

Oferty należy składać w siedzibie szpitala w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – nie otwierać do 08.01.2015 r. do godz. 12:00” WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

regulamin, wzór oferty, zarządzenia

Wyniki


1. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie
z Zarządzeniem nr 141/2014 z dnia 20.10.2014 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) urologii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Urologii,
2) kardiologii dziecięcej – konsultacji kardiologicznych dzieci,
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.
2. Regulamin przeprowadzenia konkursu wraz z formularzem oferty – są udostępniane oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Personalnym WSS Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, są także dostępne na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala do dnia 27.10.2014 r. do godz. 15:00
w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – nie otwierać
do 28.10.2014 r. do godz. 1200”.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 28.10.2014 r.
o godz. 1200. Po otwarciu oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 20.10.2014 r.
5. Oferenci związani są swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Komisja Konkursowa ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej Szpitala.
7. WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Wyniki


Ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie
z Zarządzeniem nr 117/2014 z dnia 17.09.2014 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) anestezjologii i intensywnej terapii,
2) anestezjologii i intensywnej terapii, w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej,
3) chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej lub chirurgii naczyniowej,
4) chirurgii urazowo-ortopedycznej, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
5) specjalności zabiegowych wraz z zarządzaniem Blokiem Operacyjnym,
6) specjalności medycznych wraz z zarządzaniem Poradniami Specjalistycznymi,
7) chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii
i in., w tym wraz z zarządzaniem oddziałami Kardiologiczno-Wewnętrznym
i Gastrologiczno-Wewnętrznym,
8) neonatologii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Neonatologicznym,
9) neurochirurgii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Neurochirurgii,
10) neurologii,
11) okulistyki,
12) otolaryngologii i otorynolaryngologii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Otolaryngologii,
13) pediatrii,
14) położnictwa i ginekologii,
15) radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki, w tym wraz z zarządzaniem Zakładem Diagnostyki Obrazowej,
16) rehabilitacji, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Rehabilitacyjnym,
17) zakładów opieki długoterminowej, w tym wraz z zarządzaniem tymi zakładami,
18) dyżurów lekarskich w izbie przyjęć, wraz z zarządzaniem Izbą Przyjęć,
19) chirurgii naczyniowej – wykonywania dostępu przez jamę brzuszną w zabiegach implantacji międzytrzonowej oraz konsultacji,
20) radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki - wykonywanie angiografii diagnostycznych i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrzczaszkowych,
21) poradni specjalistycznych – hematologicznej, reumatologicznej, poradni zdrowia psychicznego, pulmonologicznej, poradni medycyny pracy,
22) zakażeń szpitalnych i higieny, w tym wraz z kierowaniem Zespołem ds. zakażeń szpitalnych i higieny,
23) dermatologii - konsultacji dermatologicznych,
24) położnictwa i ginekologii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.
2. Regulamin przeprowadzenia konkursu wraz z formularzem oferty – są udostępniane oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Personalnym WSS Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, są także dostępne na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala do dnia 24.10.2014 r. do godz. 15:00
w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – nie otwierać
do 27.10.2014 r. do godz. 12:00”.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 27.10.2014 r.
o godz. 12:00. Po otwarciu oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17.09.2014 r.
5. Oferenci związani są swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Komisja Konkursowa ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej Szpitala.
7. WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Wyniki


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2014 z dnia 17.09.2014 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) chirurgii urazowo-ortopedycznej, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
2) radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki, w tym wraz z zarządzaniem Zakładem Diagnostyki Obrazowej,
3) rehabilitacji, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Rehabilitacyjnym,
4) zakładów opieki długoterminowej, w tym wraz z zarządzaniem tymi zakładami,
5) dyżurów lekarskich w izbie przyjęć, wraz z zarządzaniem Izbą Przyjęć,
6) radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki - wykonywanie angiografii diagnostycznych i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrzczaszkowych,
7) poradni specjalistycznych – hematologicznej, reumatologicznej, poradni zdrowia psychicznego, pulmonologicznej, poradni medycyny pracy,
8) specjalności medycznych wraz z zarządzaniem Poradniami Specjalistycznymi.
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.

Termin składania ofert: 13.10.2014 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie

Wzór oferty

Regulamin


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2014 z dnia 17.09.2014 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) anestezjologii i intensywnej terapii,
2) neonatologii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Neonatologicznym,
3) neurochirurgii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Neurochirurgii,
4) chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej lub chirurgii naczyniowej.
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.

Termin składania ofert: 08.10.2014 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie

Wzór oferty

Regulamin


1. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2014 z dnia 17.09.2014 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) anestezjologii i intensywnej terapii, w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2) neonatologii, w tym wraz z zarządzaniem Oddziałem Neonatologicznym,
3) pediatrii,
4) zakładów opieki długoterminowej, w tym wraz z zarządzaniem tymi zakładami.
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte umowy zobowiązujące Szpital
do konsultacji.
2. Regulamin przeprowadzenia konkursu wraz z formularzem oferty – są udostępniane oferentowi
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Personalnym WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, są także dostępne na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala do dnia 24.09.2014 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – nie otwierać do 25.09.2014 r. do godz. 13:00”.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 25.09.2014 r.
o godz. 13:00. Po otwarciu oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17.09.2014 r.
5. Oferenci związani są swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Komisja Konkursowa ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej Szpitala .
7. WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Wzór oferty

Zarządzenie i regulamin konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w tym oddziałów, zakładów, poradni specjalistycznych i innych komórek medycznych Szpitala.

Termin składania ofert: 29.07.2014 r. do godz. 15:00

Zarządzenie 92/2014, Zarządzenie 91/2014 i Regulamin


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Termin składania ofert: 18.07.2014 r. do godz. 15:00

Zarządzenie 83/2014

Zarządzenie 84/2014

Regulamin


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów w Oddziale Neonatologicznym.

Termin składania ofert: 03.07.2014 r. godz. 12:00

Zarządzenie 81/2014

Zarządzenie 82/2014 i Regulamin

Wzór oferty


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 01.07.2014 r. godz. 15:00

Zarządzenie 79/2014 i Regulamin

Zarządzenie 80/2014

Wzór oferty


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 23.06.2014 r. do godz. 15:00

Regulamin

Zarządzenie 73/2014

Zarządzenie 72/2014

Wzór oferty


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

1. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym wraz z Poradnią gastrologiczną oraz Pracownią endoskopową,

2. w Oddziale Okulistyki wraz z Poradnią Okulistyczną, w tym zarządzanie Oddziałem Okulistyki,

3. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,

4. w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

5. w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Termin składania ofert: 23.04.2014 r. godz. 15:00

Wzór oferty

Ogłoszenie i regulamin

Informacja o rozstrzygnięciu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów w zakresie:

1. udzielania świadczeń w Oddziale Neonatologicznym

2. udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert: 30.01.2014 r. godz. 15:00

Ogłoszenie i Regulamin

Wzór oferty

Wyniki


Nr sprawy: EAP/43/432-1/2014

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. badań neuropatologicznych: badania histopatologiczne i immunohistochemiczne,
2. Badania rezonansu magnetycznego: traktografia, spektro-MRI, MRI czynnościowe
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert 16 styczeń 2014 r. do godz. 12:00.

Formularz oferty

Wyjaśnienia

Rozstrzygnięcie


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów w zakresie:

- udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym wraz Poradnią Nefrologiczną

- Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z Poradnią Ortopedyczną oraz dyżurami lekarskimi w Izbie Przyjęć

- dyżurów lekarskich w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej

Termin składania ofert: 19.12.2013 r. godz. 15:00

Zarządzenie 159/2013

Zarządzenie 160/2013

Wzór ofertyOpublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 06.02.2024
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 155 187