bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Skargi i wnioski

Skargi i zażalenia są przyjmowane w formie pisemnej w Sekretariacie Szpitala oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na stronie internetowej Szpita
1. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
2. Skargi stanowiące anonim nie podlegają rozpatrzeniu. Na zlecenie Dyrektora Szpitala mogą być poddane analizie wewnętrznej w celu zbadania zgłoszonego problemu.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu informacji do kategorii skargi podejmuje Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
4. W drodze dekretacji pismo kierowane jest do Biura Organizacji i Audytu Wewnętrznego celem dalszej realizacji.
5. Skargi podawane są również do wiadomości Pełnomocnika Praw Pacjenta oraz Zespołu ds. etyki.
6. Szpital prowadzi rejestr skarg i wniosków zgodnie z zasadami określonymi przez Dyrektora.
7. W przypadku skarg dotyczących świadczeń zdrowotnych, kieruje się do lekarza zarządzającego pismo z prośbą u udzielenie wyjaśnienia.
8. Osoba dokonująca wstępnego rozpatrzenia skargi w szczególności zapoznaje się z całością posiadanej przez Szpital dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz może zwracać się do osób bezpośrednio związanych z przedmiotem skargi o wyjaśnienia ustne lub pisemne.
9. Dla należytego rozpatrzenia skargi Dyrektor Szpitala może powołać doraźne komisje, których zadaniem będzie rozpatrzenie skarg na zaniedbania, zaniechanie działania lub nienależyte wykonanie zadania przez pracownika oraz wniosków, których przedmiotem są w szczególności sprawy organizacyjne, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.
10. Termin rozpatrzenia skargi/zażalenia wynosi 14 dni, w przypadku skargi wymagającej pisma wyjaśniającego 30 dni.
11. Skargi i zażalenia ustne przyjmowane są celem wyjaśnienia bezpośrednio przez Dyrektora lub osobę przez niego wskazaną.
12. Roszczenia odszkodowawcze pacjentów są rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej.
13. Na żądanie pacjenta Szpital ma obowiązek podać dane dotyczące zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 09.12.2021
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 3 929