bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.


Podmiotem tworzącym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest Województwo Śląskie.


Celem działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz szerokopojęta promocja zdrowia.


Wskazane cele Szpital osiąga poprzez: udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych; udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne; udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; prowadzenie działalności diagnostycznej; prowadzenie działań w zakresie pobierania narządów i tkanek do transplantacji; świadczenie usług farmaceutycznych; prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia; udział w programach zdrowotnych, w tym programach lekowych; współpraca z organizacjami pożytku publicznego działającymi w obszarze ochrony zdrowia; uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób; orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy.

Dane adresowe instytucji:
Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel: +48 (32) 47 84 200 fax: +48 (32) 47 84 506
e-mail: szpital@wss2.pl
www: wss2.pl

NIP 633-10-45-778
REGON 272790824


Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


Poprzednia strona BIP (kopia z dnia 31.12.2013)Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 08.11.2017
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 15.10.2013
Dokument oglądany razy: 372 926